மக்தப் பொருட்கள்

மக்தப் பொருட்கள்

சீருடை மற்றும் அடையாள அட்டை

கரும் பலகை, விரிப்பு

மேசை, மாணவர் பேக், மாணவர் அடையாள அட்டை

பதக்கம், கேடயம்

சான்றிதழ்கள்

உழுவின் துஆ ஸ்டிக்கர், மேல், கீழ் துஆ ஸ்டிக்கர்

முறைப்படுத்தப்பட்ட மக்தப் பேனர், குர்ஆன் ஹதீஸ் காலண்டர்

முஸல்லா[தொழுகை விரிப்பு], பேக், டைரி, பேனா